OM VÄRMLANDSMETANOL/ ABOUT VÄRMLANDSMETANOL

Björn Gillberg presenterar projektet

Björn Gillberg om projektet och skogens gröna guld - 19 juni 2013

VärmlandsMetanol AB ska mellan Uddeholm och Hagfors uppföra världens första kommersiella förgasningsanläggning för produktion av metanol (träsprit) av skogsråvara. Skogsareala förutsättningar finns i Sverige för en storskalig produktion av metanol som ersättning för bensin. Etanol tillverkad av jordbruksprodukter kan däremot endast bli ett marginellt motorbränsle p.g.a. begränsad tillgång på jordbruksmark.

Fabriken är kostnadsberäknad till ca 3,5 miljarder kronor och kommer att producera 375 000 liter metanol per dygn. Som "biprodukt" erhålls fjärrvärme, som kan täcka Hagfors behov av fjärrvärme (15 MW).

Tjugo hektar mark har förvärvats för fabriken (se flygbild).

Det världsledande ingenjörsföretaget Uhde (numera ThyssenKrupp Industrial Solutions) anlitades hösten 2009 för att ta fram ett fördjupat tekniskt och ekonomiskt underlag för finansiering, miljöprövning, fortsatt projektering och upphandling. En omfattande utredning levererades i april 2010. Överenskommelse om ett s.k. EPC-kontrakt har därefter ingåtts med Uhde av innebörden, att man svarar för fortsatt projektering, upphandling och byggnation samt garanterar anläggningens funktion och prestanda.

Detaljplan specifikt för fabriken utarbetades under 2009 och antogs av Hagfors kommunfullmäktige i januari 2010.

Miljöprövningen har våren 2010 påbörjats genom samråd med kommunen, länsstyrelsen och berörda grannar. En förstudie samt miljökonsekvensbeskrivning(MKB) och riskstudie färdigställdes under 2008. Nu görs en fördjupad MKB med teknisk beskrivning inför ansökan om miljötillstånd till Miljödomstolen.

Byggstart planeras så snart Miljötillstånd erhållits. Byggtiden beräknas till ca tre år. Upp till 800 personer kommer att vara verksamma på plats under byggfasen.


ThyssenKrupp Industrial Solutions

VärmlandsMetanol AB har en överenskommelse om ett EPC-kontrakt med det världsledande ingenjörsföretaget Uhde som ingår i ThyssenKrupp koncernen. Det är ett av få företag i världen som både har kompetens och ekonomiska muskler att genomföra projektet med garantier både för anläggningens funktion och prestanda.