Rapport från bolagsstämman 2020

VärmlandsMetanols bolagsstämma den 23 juni i Hagfors samlade ett 30-tal aktieägare vilka representerade 51% av aktierna och 81% av det totala röstvärdet.

Björn Gillbergs anförande vid bolagsstämman ->> Del 1

De PP-bilder som visades nås via följande länk ->>

Vid stämman omvaldes hela styrelsen. Styrelsen befullmäktigades av stämman att för tiden fram till nästa stämma besluta om ytterligare emissioner.

Bolagets vd Björn Gillberg gav stämmodeltagarna en utförlig information om bolagets verksamhet under 2019.

Bolagets vd Björn Gillberg gjorde en historisk tillbakablick samt gav stämmodeltagarna en utförlig information om bolagets verksamhet under 2019. Gillberg nämnde att bolagets driftkostnader har sänkts avsevärt under 2017-2019 och nu inte kan sänkas ytterligare.

Arbetet med att hitta andra marknader än biodrivmedel, har resulterat i att Adesso Bioproducts AB (en avknoppning från Perstorp) har skrivit ett ”Letter of Intent” för köp av ca 25 % av VMs årsproduktion. Vidare har Uddeholm AB utfärdat ett ”Letter of Support” gällande köp av betydande kvantiteter rågas från VM.

Kontakter har knutits med ”Industrigruppen för nya isbrytare” (Saab Kockums, Stena, SSAB och ABB). Sveriges isbrytarflotta är föråldrad och ska därför förnyas. Industrigruppen avser därför att utveckla miljövänliga isbrytare, som ska drivas med biometanol. Man hoppas därigenom att vinna kommande upphandling.

Regeringen har den 16 april 2020 gett Sjöfartsverket i uppdrag att presentera förslag till hur myndighetens båt- och fartygsflotta kan bli fossilfri. Sjöfartsverket har därefter gått ut med en ansökningsinbjudan avseende deltagande i upphandling, design av isbrytare.

Diskussioner förs också med en tillverkare av gasturbiner, som kan distribuera reglerkraft med kort varsel. Siemens, en stor internationell tillverkare av gasturbiner, är intresserat av biometanol och ”pushar” i olika sammanhang för VM. Man har bland annat tillskrivit regeringen angående behovet av stöd, för att få igång en anläggning av den typ VM utvecklat för tillverkning av biometanol. Den kraftiga utbyggnaden av sol- och vindkraft kräver reglerkraft. Då är metanoldrivna gasturbiner ett utmärkt alternativ.

Gillberg konstaterade, att det är av yttersta vikt att det skapas en europeisk standard för biometanol för inblandning i bensin. Han nämnde, att han har utsetts till svensk representant i WG38, den grupp inom den europeiska standardiseringsorganisationen (CEN), som arbetar med standardisering av biodrivmedel. Han har fått större stöd i den europeiska organisationen än inom svenska SIS för en standardisering av biometanol. En europeisk standard för biometanol ligger närmare i tid än en svensk. Gillberg har också blivit tillfrågad och accepterat att leda en arbetsgrupp inom WG6 gällande utformning av en standard för biometanol för marint bruk.

VM kommer även fortsättningsvis, att tillsammans med ThyssenKrupp, försöka sälja den ”blåkopia” som framtagits för VMs anläggning. Gillberg konstaterade att VM sitter på ett färdigt koncept i form av tekniska utredningar, licenser, MKB, riskstudie, detaljplan m.m. Därigenom kan ThyssenKrupp i samverkan med VM bygga kopior av vår planerade metanolfabrik var som helst i världen, inom ca tre år från investeringsbeslut. Diskussioner förs idag med ett utomeuropeiskt företag, som är mycket intresserat av vår ”blåkopia”.

Arbetet med att skapa en ”kritisk massa” för att få statligt stöd för VMs fabrik och få igång en inhemsk produktion av biometanol har pågått under våren. Ett möte med de tio största konsumenterna av metanol i Sverige var inbokat den 28 april, men fick skjutas fram till i höst med anledning av coronapandemin.

VärmlandsMetanol kommer under 2020 liksom under 2019 främst att inrikta arbetet på att hitta andra marknader än biodrivmedel för biometanol.

Uppdaterad 2020-06-24