Rapport från bolagsstämman 2022

VärmlandsMetanols bolagsstämma den 22 juni i Hagfors samlade ett 30-tal aktieägare vilka representerade 48% av aktierna och 80% av det totala röstvärdet.

Vid stämman omvaldes till styrelsen Björn Gillberg, Wollmar Hintze, Sture Sonebrink och Gunnar Westlind. Inga andra förslag förelåg.

Styrelsen befullmäktigades av stämman att för tiden fram till nästa stämma besluta om emissioner.

Ett förslag förelåg till ändring av bolagsordningens §§ 4 och 5 beträffande lägsta och högsta aktiekapital respektive lägsta och högsta antal aktier. Förslaget var föranlett av att det har gjorts emissioner som medger ändring av sagda paragrafer och antogs av bolagsstämman.

Bolagets vd Björn Gillberg gav stämmodeltagarna en utförlig information om bolagets verksamhet under 2021, svarade på många frågor samt redogjorde ingående om bolagets möjligheter och förutsättningar fram till nästa ordinarie bolagsstämma.

Då styrelsen bedömt att det med nuvarande beskattning inte är en framkomlig väg att tillverka bioMetanol för låginblandning i bensin, inriktar sig bolaget nu helt på en marknad inom sjöfart och kemiindustri. Detta eftersom bioMetanol som marint bränsle och/eller råvara för kemiindustrin ej är föremål för vare sig energi- eller koldioxidskatt och denna marknad är snabbt växande. Som exempel kan nämnas att rederiet Maersk planerar att ersätta all diesel med bioMetanol. Rederiets behov svarar mot produktionen från 200 fabriker av VärmlandsMetanols storlek.

Diskussioner har inletts gällande ”Off-take-agreements” med företag inom den marina sektorn. I övrigt rapporterades att verksamheten under 2022 kommer att inriktas på att färdigställa och lämna in en tillståndsansökan till mark-och miljödomstolen. Ett tillstånd kommer att öka företagets attraktivitet hos framtida investerare.

Uppdaterad 2022-07-07