Rapport från bolagsstämman 2021

VärmlandsMetanols bolagsstämma den 29 juni i Hagfors samlade ett 30-tal aktieägare vilka representerade 51% av aktierna och 81% av det totala röstvärdet.

Referat från Björn Gillbergs anförande vid bolagsstämman nås via följande länk ->>

De PP-bilder som visades nås via följande länk ->>

Vid stämman omvaldes till styrelsen Björn Gillberg, Wollmar Hintze och Sture Sonebrink. Byggnadsingenjör Gunnar Westlind nyvaldes. Inga andra förslag förelåg.

Torbjörn Lindskog som avgått ur styrelsen i januari avtackades på stämman med blommor och bok om Uddeholms historia, för förtjänstfullt arbete i styrelsen. Margareta Thyselius som ej kunde närvara avtackas vid senare tillfälle. Styrelsen befullmäktigades av stämman att för tiden fram till nästa stämma besluta om ytterligare emissioner.

Bolagets vd Björn Gillberg gav stämmodeltagarna en utförlig information om bolagets verksamhet under 2020 samt redogjorde utförligt om bolagets möjligheter och förutsättningar fram till nästa ordinarie bolagsstämma.

Arbetet med att skapa en ”kritisk massa” för att få statligt stöd för VMs fabrik och få igång en inhemsk produktion av biometanol har pågått under våren. Ett möte med Sveriges största konsumenter av metanol och andra metanolintressenter hölls den 1 oktober 2020.

VärmlandsMetanol kommer under 2021 liksom under 2020 främst att inrikta arbetet på att hitta andra marknader än biodrivmedel för biometanol.

Uppdaterad 2021-08-18