Styrelsen i VärmlandsMetanol/ Board of directors

ORDINARIE LEDAMÖTER

Björn Gillberg, vd
Björn Gillberg är bl.a. kemist och fil.lic. i mikrobiologisk genetik samt fil. dr h.c. vid Lunds universitet. Han är initiativtagare till VärmlandsMetanol AB, i vars styrelse han har suttit sedan starten 2001. Han har varit bolaget styrelseordförande under perioden 2001-2008 och är bolagets VD sedan 1 januari 2009. Han är arbetande styrelseordförande för Stiftelsen Miljöcentrum, som han startade 1971 tillsammans med hustrun Marianne Gillberg. År 1986 startade man därefter Miljöcentrum AB, där han också är arbetande styrelse­ordförande. Björn Gillberg var under åren 1999-2010 miljöcontroller vid Citytunnelprojektet i Malmö och har tidigare innehaft samma position vid SVEDAB (Svensk-Danska Broförbindelsen) och Projekt Hallandsås. Han var också ordförande åren 1999-2000 för danska regeringens grupp för utvärdering av miljöeffekten av en fast förbindelse mellan Danmark och Tyskland (Femern-Baelt). Familjen Gillberg äger 47 058 A-aktier och 1200 B-aktier i Värmlands­Metanol samt kontrollerar via Stiftelsen Miljöcentrum 94 118 A-aktier.

Wollmar Hintze, ordförande
Wollmar Hintze är civilingenjör och tekn. dr i kemiteknik vid Lunds Tekniska Högskola. Han har varit egen företagare i laboratoriebranschen och har därefter skaffat sig bred erfarenhet från den tekniska konsult­branschen. Wollmar Hintze var 1986-1997 VD för Scandiaconsult Miljöteknik AB, 1997-2002 miljöchef i Scandiaconsult-koncernen och var fram till år 2000 ansvarig för miljöprövningen på den svenska sidan i Öresundsbroprojektet och var i byggfasen miljö­ansvarig för muddringsaktiviteterna i Öresund. 1997-2002 var Wollmar Hintze vidare chef för Miljögransk­nings­gruppen vid Projekt Hallandsås. 2002-2011 verkade han som miljöchef för Citytunnelprojektet i Malmö. Sedan många år tillbaka är han rådgivare åt svensk industri och kommuner i tillståndsfrågor samt miljöstrategiska och processtekniska frågor. 2009 valdes han in i VärmlandsMetanols styrelse. Han äger personligen och via bolag 3 320 B-aktier i VärmlandsMetanol.

Sture Sonebrink
Sture Sonebrink är verksam som aktiv skogsägare. Han har som sådan byggt upp ett av Värmlands största privata skogsinnehav. Han är en av VärmlandsMetanols grundare och har suttit i styrelsen sedan starten 2001. Sture Sonebrink äger personligen, via familj och via bolag 94 118 A-aktier samt 6 583 B-aktier i VärmlandsMetanol.

Gunnar Westlind
Gunnar Westlind är i grunden byggnadsingenjör och har varit verksam inom järnbrukens anläggningsverksamhet fram till 1985. Som kuriosa har Gunnar Westlind varit med att som 16 årig hantlangare murat Hagfors Järnverks sista hytta. Han har därefter från 1967 varit anställd vid respektive Hagfors Järnverk, Degerfors Järnverk och Bofors AB:s anläggningsverksamhet, huvudsakligen som projektledare. De senaste 30-åren har han varit anställd inom konsultbolagen Tyréns, Viak, Imak, Scandiaconsult och numera Structor i Örebro, och där huvudsakligen verkat som projekterings- och projektledare för fabriksanläggningar inom bygg och process. Han har varit delaktig i arbetet med VärmlandsMetanol:s förstudier som byggsakkunnig sedan 2001. Efter 53 års ingenjörsverksamhet och många erfarenheter kallar han sig gärna ”factotum”, vilket betyder en som sysslar med en massa olika saker, men är inte riktigt bra på någonting. Han äger personligen 811 B-aktier i VärmlandsMetanol och 811 B-aktier genom delägarskap i Viby Invest AB.

Uppdaterad 2022-08-11