Rapport från stämman

VärmlandsMetanols bolagsstämma den 26 juni i Hagfors samlade drygt 100 aktieägare vilka representerande 26 % av antalet aktier och 59 % av det totala röstvärdet.

Vid stämman omvaldes hela styrelsen liksom revisionsbyrån PwC. Stämman beslöt enligt styrelsens förslag att ändra bolagsordningen så att lägsta och högsta aktiekapital höjdes. Styrelsen beviljades därutöver rätten att besluta om ytterligare emissioner med eller utan företräde för befintliga aktieägare.

Bolagets VD Björn Gillberg gav stämmodeltagarna en utförlig information om bolagets verksamhet under det år som gått sedan förra stämman. Han rapporterade bl.a. att verksamhetsåret i många avseenden blev ett förlorat år tack vare regeringens beslut att införa koldioxidskatt på biodrivmedel och stänga metanol ute från bränslemarknaden genom att införa en icke teknikneutral kvotplikt.

Istället för att arbeta med projektet har VärmlandsMetanol tvingats att bedriva ett omfattande informationsarbete gentemot politiker och regering. En annonskampanj i rikspressen gav slutligen önskat resultat - regeringen backade i våras gällande den införda koldioxidskatten och föreslog även att den beslutade kvotplikten ska bli teknikneutral f.r.o.m. maj 2014.

Ett glädjeämne under den motiga hösten var att EU-kommisionen kom med ett förslag som ska begränsa användningen av livsmedelsbaserade biodrivmedel till förmån för bland annat cellulosabaserade s.k. andra generationens biodrivmedel. Det så kallade ILUC-förslaget (indirect Land Use Change) gynnar skogslandet Sverige och vårt projekt.

Vidare rapporterade Gillberg att:

 • VärmlandsMetanol genomfört en lyckad emission som blev övertecknad. Bolaget tillfördes 11 732 500 kr i nytt kapital.
 • förstudien beträffande en fabrik i Norrtorp för produktion av fordonsgas och biometanol i samverkan med E.ON m.fl. har avslutats.
 • han fått presentera projektet för regeringens näringsutskott i samband med en offentlig hearing.
 • VärmlandsMetanol och ThyssenKrupp Uhde har träffat Energimyndigheten och ledningen för FFF-utredningen (Fossilfri FordonsFlotta)
 • Kungliga Vetenskapsakademien har gett Gillberg rätt - det är genom förgasning av skogsråvara till metanol och DME som Sverige kan få en fossilfri fordonsflotta.
 • det våras för metanolen på flera fronter - Stena Line satsar på metanoldrift av sina fartyg i Östersjön för att få ner svavelutsläppen.

Det fortsatta arbetet inriktas på att:

 • färdigställa miljökonsekvensbeskrivningen och tillståndsansökan till mark- och miljödomstolen i Vänersborg
 • Uhde fortsätter med projekteringen
 • utforma letter of intent - prismodell - med oljebolag, kemiföretag m.fl.
 • bearbeta politiker för att åstadkomma långsiktiga skatteregler för biobränslen
 • anskaffa kapital via den investment bank som fått i uppdrag att genom s.k. private placement ta in kapital i storleksordningen 1,75 miljarder kronor. Målet ärliksom tidigare att finansiera fabriken 50/50 med eget kapital respektive upplåning.

Efter stämman följde ett drygt 60-tal aktieägare med till VärmlandsMetanols kontor för kaffe och frågestund med Björn Gillberg.

Ekonomichef Margareta Thyselius och stämmoordförande Wollmar Hintze på podiet vid bolagsstämman.

Uppdaterad 2013-06-27