Bioraffinaderi Norrtorp

Sverige har unika förutsättningar att ersätta fossila drivmedel med biomassebaserade drivmedel -såväl flytande som gasformiga sådana - tillverkade av skogsråvara med förgasningsteknik. Detta utan att inkräkta på den traditionella skogsindustrins råvarubehov. Virkesförrådet har dubblats sedan 1920-talet samtidigt som den traditionella skogsindustrin tappar marknad. Biodrivmedelsproduktion baserad på förgasning av skogsråvara har därför förutsättningar att bli en ny svensk basindustri.
Med detta som utgångspunkt bildades 2010 under beteckningen ”Bioraffinaderi Norrtorp” ett konsortium bestående av:
E.ON
Kumla kommun
Peab AB
Sakab AB
Structor AB
VärmlandsMetanol AB

Syftet var genomföra en idéstudie, baserad på bl.a. E.ONs och VärmlandsMetanols kunskap och erfarenhet av förgasningsteknik, för klarlägga miljömässiga, tekniska och ekonomiska förutsättningar för storskalig samproduktion av fordonsgas (bio-SNG) och biometanol i anknytning till SAKABs avfallshanteringsanläggning i Norrtorp, Närke. Idéstudien blev klar 2013-09-17. Beslut om fortsättning är ännu inte taget. Avsaknaden av långsiktiga och teknikneutrala skatteregler gör att beslutet dröjer. De politiska besluten har avgörande betydelse för fortsättningen.

_________________________________________________________