GILLBERGS KOMMENTAR...

__________________________________________________________ 2014-12-23

Upp till bevis Åsa Romson!

I en annonsbilaga till DI berättar klimat- och miljöminister Åsa Romson att regeringen planerar att för 2015 avsätta 200 miljoner kronor till lokala och regionala investeringar för att minska utsläppen av växthusgaser. Bidragen ska sedan öka till 600 miljoner per år för 2016-2018.

Regeringens bidrag är tyvärr endast ”spott i havet”. Det behövs ju investeringar i storleksordningen 200 miljarder kronor för att få igång en storskalig svensk produktion av biodrivmedel, så att fordonsflottan blir fossilfri till år 2030. Beloppet kan förefalla stort men svarar dock endast mot ca två års julklappshandel.

Allmosor från regeringen löser dock inte omställningen till ett fossilfritt Sverige. Vad som behövs är långsiktiga och stabila regler för beskattning av biodrivmedel. Med dagens energi- och koldioxidskatt på all låginblandning av biodrivmedel över 5 volymprocent blir det inga nyinvesteringar i produktion av biodrivmedel. Det är dyrare att tillverka biodrivmedel jämfört med bensin och diesel. Merkostnaden måste kompenseras genom lägre beskattning av biodrivmedel.

Socialdemokraterna lovade kort före höstens val att ta bort skatterna på biodrivmedel. Därav blev inget i regeringens höstbudget, som dessutom föll. Man lovade att återkomma i frågan före 2016. Nu får ju Åsa Romson och hennes regeringskompisar möjlighet att redan under vårens valrörelse bekänna färg. Upp till bevis Åsa Romson och det nu!

__________________________________________________________
2014-12-22

Upp till bevis Annie Lööf!

Annie Lööf upprepar den 6 december på DI Debatt sitt sedan länge framförda budskap ”vi behöver ställa om fordonsflottan i en grönare riktning”.

Men under Annie Lööfs tid i riksdagen och som näringsminister har förutsättningarna för investeringar i produktion av biodrivmedel kraftigt försämrats. Före 2011 fanns vare sig koldioxid- eller energiskatt på biodrivmedel. Nu beskattas all låginblandning av biodrivmedel över 5% som vore de bensin. Skattesystemet låser därmed tyvärr låginblandning av biodrivmedel till 5 volymprocen och stoppar investeringar i ökad produktion av svenska biodrivmedel.

Visserligen beslöt regeringen/riksdagen, efter kritik från biodrivmedelstillverkarna, att i höstbudgeten 2013 generellt befria biodrivmedel från koldioxidskatt fr.o.m. 1 maj 201. Men beslutet verkställdes ej, då man inte fick EU kommissionens godkännande. Eftersom EUs medlemsländer har tolkningsföreträde gentemot kommissionen, kunde alliansregeringen i våras ha verkställt riksdagens beslut och lämnat till kommissionen att släpa Sverige inför EU-domstolen för att få fram ett prejudicerande beslut - om nu kommissionen inte hade accepterat beslutet.

Centern står enligt Annie Lööf för Alliansens gröna profil. Bevisa det då, genom att inför vårens riksdagsval föreslå långsiktiga och vettiga skatteregler för biodrivmedel!

Björns replik till Annie Lööf. ->>

__________________________________________________________
2014-12-29

Upp till bevis Stefan Löfvén!

Så är det då fritt fram för regeringen Löfvén att, efter överenskommelsen med Alliansen, få igenom sina budgetar framöver.  M.a.o. har Löfvén ett gyllene tillfälle att redan i vårens tilläggsbudget leva upp till vallöftet att ta bort skatterna på biodrivmedel. Det kommer att kosta stora pengar på sikt. Men på kort sikt rör det sig om små belopp.

Det finns dock pengar att spara genom att riva upp Alliansens riksdagsbeslut om en supermiljöbilspremie om 40 000 kr per bil och investeringsstöd till laddstolpar. Pengar till något så udda som s.k. supermiljöbilar och elstolpar är bortkastade pengar.

Dagens 4,5 miljoner personbilar kommer att finnas kvar under många år. Dessa bilar kan göras miljövänliga nu, genom ökad låginblandning av biodrivmedel i bensin och diesel.

Nu kostar det mer att tillverka biodrivmedel jämfört med produktionskostnaden för bensin och diesel. Merkostnaden uppgår till ca 4 kr för varje liter bensin och diesel, som ersätts.

Så länge biodrivmedlen generellt inte befrias fullständigt från energi- och koldioxidskatt förblir politikernas prat om det fossilfria samhället bara struntprat. __________________________________________________________
2014-10-23

Regeringen sviker vallöfte - fortsatt beskattning av biodrivmedel

Den förra regeringens beskattning av biodrivmedel vid låginblandning över 5%, med vissa undantag, har som bekant stoppat alla nyinvesteringar i biodrivmedelsproduktion. Totalt har investeringar för ca 35 miljarder lagts på is i avvaktan på långsiktiga och vettiga skatteregler.

Många har hoppats att den nya regeringen i höstbudgeten åtminstone generellt skulle ta bort koldioxidskatten på biodrivmedel från januari 2015. Detta eftersom Socialdemokraterna i sitt valmanifest lovade att biodrivmedel skulle befrias från skatter och få långsiktiga spelregler. Man nämnde speciellt i sammanhanget biodrivmedel från skog som en viktig punkt för sysselsättning och miljö.

Av detta återfinns tyvärr inget i budgeten. Regeringen lovar istället i svepande formuleringar " att återkomma med förslag på hur biodrivmedel kan främjas efter 2015." Med en sådan saktfärdighet når vi inte målet "en fossilfri fordonsflotta 2030". Vallöften, miljön och biodrivmedel är uppenbarligen ingen prioriterad fråga för den rödgröna regeringen.

__________________________________________________________
2014-08-06

Grattis E.ON !

EU-kommissionen har fattat beslut om att ge tyska E.ON 1,9 miljarder kronor i stöd till projektet Bio2G, d.v.s. en förgasningsanläggning som i Malmö av träflis ska producera fordonsgas. NER300 är en satsning där totalt 300 miljoner utsläppsrätter säljs för att finansiera ett antal olika energiprojekt runt om i EU. VärmlandsMetanol gratulerar E.ON och hoppas innerligt att projektet ska bli av. Det är helt i linje med det projekt VärmlandsMetanol, E.ON m.fl. driver utanför Kumla. Projekt Norrtorp

Alice Kempe på Energimyndigheten säger att kommissionens beslut är "glädjande eftersom det visar på att Sverige är framstående inom förnybar energi". Vet inte Energimyndigheten att det inte finns någon svensk teknik vare sig i E.ONs projekt Bio2G eller Gobigas i Göteborg?

E.ON har nu två år på sig att besluta om man ska gå vidare eller inte med projektet. Björn Möller på E.ON konstaterar att NER300 pengar givetvis underlättar den kortsiktiga lönsamheten i projektet, men de långsiktiga marknadsförutsättningarna för biodrivmedel och i synnerhet fordonsgas från förnybart behöver klargöras.

______________________________________________________ 2014-07-03

Regeringen bekräftar sin egen bluff

Regeringen har nu presenterat en skattepromemoria där man lägger fast framtida beskattning av biodrivmedel att gälla från 1 januari 2015. Detta efter att man fått nej från EU-kommissionen till fullständig befrielse för alla biodrivmedel från koldioxidskatt kombinerat med den s.k. kvotplikten. För att dölja detta fiasko gjorde regeringen häromdagen ett utspel och lovade att istället skattebefria HVO (ett slags biodiesel) från både energi- och koldioxidskatt oberoende av inblandningsgrad. Tidigare var HVO helt skattebefriat upp till 15% inblandning. Att utlova skattebefrielse vid högre inblandning är, som framgår i min kommentar den 18 juni, ett meningslöst slag i luften eftersom det inte finns tallolja för att ens uppnå 15% inblandning av HVO.

Regeringens politiska bluff bekräftas nu i skattepromemorian. Där sägs bland annat att:

"Den slopade begränsningen av skattebefrielsen för HVO bedöms inte ha några offentligfinansiella effekter för 2015, eftersom volymerna av HVO för respektive större aktör bedöms ligga under 15%."

Som vanligt är det finansministern som bestämmer biodrivmedelspolitiken för att värna om skattebasen. I promemorian föreslås också 92% energiskatt på rapsoljediesel (Fame) vid låginblandning under 5%, jämfört med tidigare 16% energiskatt. För höginblandad Fame höjs energiskatten från 0% till 92%. (1,49 kr/l Fame).

Promemorian gick ut på remiss den 2 juli till ett begränsat antal aktörer och svar ska vara inne 7 augusti 2014. Att i semestertider gå ut med remisser är ett känt knep om man vill undvika kritiska kommentarer.

Regeringsalliansens sätt att skapa förutsättningar att nå 2030-målet - en fossilfri fordonsflotta - har nått farsartade nivåer.

VMs yttrande om HVO mm

__________________________________________________________
2014-06-18

Skattebefriad HVO är ett slag i luften

Regeringens bioenergipolitik är ett fullständigt fiasko. Inte ens kvotplikten, som Riksdagen beslutat skulle införas 1 maj i år, blir verklighet. Regeringen la sig platt i förhandlingarna med EU och lyckades med denna taktik återgå till sin ursprungliga plan; att bara gynna biodrivmedel utan potential. Sverige hade att välja mellan att införa fullständig befrielse från koldioxidskatt för biodrivmedel eller att införa kvotplikt. EU-kommissionen tillät inte båda systemen samtidigt. Nu blev det ingendera. Vi är åter till positionen 2013 då regeringen införde full koldioxidskatt på biodrivmedel vid låginblandning över 5%. Dock befriades E85 och biogas helt från koldioxidskatt. Dessutom befriades HVO vid inblandning upp till 15%. Det är inte något att gråta över att regeringens kvotplikt inte blir av. Ambitionsnivån låg under dagens konsumtionsnivåer och det saknades långsiktig strategi för ökningstakten. Det man däremot kan gråta över, är att regeringen envist endast stöttar biodrivmedel som inte kan växa nämnvärt och saknar potential att ersätta bensin och diesel.

HVO är ett bra biodrivmedel. Men varför skattebefria just HVO? Detta bränsle tillverkas av tallolja, som erhålls som biprodukt vid massatillverkning. Tillgången är m.a.o. begränsad och relaterad till massaproduktionen. Det finns inte ens tallolja tillgänglig i vår del av världen för att kunna ersätta 15 procent av dieselkonsumtionen med HVO. Regeringens förslag är därför ett slag i luften.

__________________________________________________________
2014-05-13

Äntligen har Anna-Karin Hatt förstått att "skogen är framtiden"!

På Mellanskogs stämma i maj talade sig Anna-Karin Hatt varm för skogens betydelse för produktion av biodrivmedel. Sen var det slut på insikten då hon enbart nämnde HVO, d.v.s. en produkt tillverkad av tallolja som ersättning för diesel. Tallolja erhålls i mycket begränsad mängd vid massatillverkning. Därför kan denna "biodiesel" aldrig få någon stor betydelse som biodrivmedel.

Visst är det bra att talloljediesel kommer ut på marknaden. Men ska vi nå målet en fossilfri fordonsflotta 2030 krävs långsiktiga skatteregler, som gäller lika för alla biodrivmedel. I nuet är E85 och biogas befriade från både koldioxid- och energiskatt. Samma sak gäller HVO vid inblandning upp till 15%. Metanol, DME och andra skogsbaserade biodrivmedel är däremot sedan 2013 belagda med både koldioxid och energiskatt.

Varför behandlas inte alla biodrivmedel likvärdigt gällande beskattning? Varför främjar regeringen bara biodrivmedel som bara går att producera i mycket begränsad mängd?

__________________________________________________________
2014-04-15

Förvirringen är total gällande beskattningen av biodrivmedel!

Regeringen/riksdag beslöt 2012 att från och med januari 2013 belägga biodrivmedel vid låginblandning över 5% med samma energiskatt som gäller för bensin och diesel. Undantag gjordes dock för centerpartiets favoriserade E85 och biogas, som slapp all skatt. Detta omöjliggjorde investeringar i biodrivmedelsproduktion inriktad på ökad låginblandning. Vid låginblandning över 5% skulle priset på biometanol resp bioetanol öka med hela 2,82 kr/l resp 3,65 kr/l.

Efter kritik från bl.a. VärmlandsMetanol beslöt regeringen/riksdagen hösten 2013 att alla biodrivmedel åter skulle befrias från koldioxidskatt från maj 2014. Samtidigt skulle även en s.k. kvotplikt införas, som föreskrev minst 4,8 vol% inblandning av biodrivmedel i bensin och 9,5 vol% inblandning i diesel.

Den 10 april meddelar regeringen att kvotplikten inte kommer att träda i kraft den 1 maj 2014. Detta emedan EU-kommissionen anser att kvotplikt och samtidig befrielse från CO2-skatt strider mot statsstödsreglerna. Detta innebär att inte heller befrielse från koldioxidskatt träder i kraft 1 maj 2014.

Enligt Pressmeddelande från regeringskansliet fortsätter regeringen "att kraftfullt driva sitt arbete gentemot kommissionen för att få ett statsstödsgodkännande och därmed kunna sätta de nya reglerna i kraft så snart som möjligt."

Regeringen har gjort en enkel fråga komplicerad genom kvotpliktsförslaget, som i själva verket dessutom föreskriver en lägre inblandning av biodrivmedel än vi redan har. Sanningen är att regeringen, läs finansminisern, inte vill ha mer skattebefriade biodrivmedel utan bara vaktar sina skattekronor från konsumtionen av bensin och diesel.

__________________________________________________________
2014-03-19

Grattis Gobigas som i dagarna tagit en mindre förgasningsanläggning i drift i Göteborg!

Man ska i en demonstrationsanläggning producera syntetisk biogas genom förgasning av skogsråvara. Tekniken är densamma som i Sydkrafts försöksanläggning i Värnamo. Den togs i drift 1992/93.

Bra att Göteborgs stad tagit detta initiativ eftersom alltför lite hänt sedan Sydkraft konstaterat att tekniken fungerade i Värnamo. I Göteborg distribueras gasen ut på det befintliga gasnätet. I Värnamo användes gasen för att producera el i ett kraftvärmeverk. Sydkraft, numera E.ON lade Värnamoaläggningen i malpåse, när man efter några års drift kunde konstatera att tekniken fungerade. Elpriserna var så låga att elproduktion i Värnamo för tillfället ej var lönsam.

Göteborgsanläggningen kostade 1,5 miljarder kronor och har fått stöd från Energimyndigheten med 222 miljoner kronor. Trots att biogas, i motsats till t.ex. metanol, slipper både energiskatt och koldioxidskatt är Gobigas anäggning inte lönsam. Den är för liten.

Det är hög tid att det byggs stora förgasningsbaserade kommersiella anläggningar för produktion av biogas och biometanol. Det förutsätter dock långsiktiga spelregler gällande den framtida beskattningen av biodrivmedel, för att kapitalmarknaden ska våga satsa. Avgörande är hur regeringen kommer att behandla fff-utreningens förslag om prispremie.
Se kommentar den 2013-12-17.

__________________________________________________________
2014-03-13

"Lika illa att vara beroende av Putins olja"

I en debattartikel i SvD den 6 mars framför centerpolitiker oro över EUs beroende av rysk gas. Säg upp avtalet med Ryssland omedelbart

VD för Energigas Sverige påpekar i en replik den 10 mars att ett minst lika stort säkerhetsmässigt hot mot Sverige är att 42% av vår olja kommer från Ryssland. Ryssland förser EU med mycket mer än gas.

Centerpolitikerna konsterar att "Ett land som producerar sin egen förnybara energi blir inte längre lika beroende av omvärldens leveranser." Samtidigt pekar man på vilket effektivt styrmedel de "Gröna elcertifikaten" varit för att stimulera till investeringar i vindkraftsel.

Vi får hoppas att regeringen förstår att ett sådant styrmedel också kan användas för att främja storskalig produktion av biodrivmedel. Den så kallade fff-utredningen föreslår som bekant att det införs en prispremie för biodrivmedel, d.v.s. en motsvarighet till "gröna elcertifikat".

Då kan Sverige bli av med beroendet av rysk olja och få 10 000 nya jobb på landsbygden. Att göra träsprit till våra bilar ger ofantligt många fler jobb än landsbygdsministerns nyligen framförda förslag att tillåta gårdsförsäljning av vin från en handfull svenska vingårdar.

__________________________________________________________
2014-02-12

"Gröna elcertifikat är gångbart. Varför inte gröna biodrivmedelscertifikat?"

Regeringens insatser för att stimulera utbyggnaden av förnybar elproduktion ger nu tydliga resultat. För varje producerad kilowatt förnybar el utgår ett bidrag om ca 18 öre/kwh, så kallade "Gröna elcertifikat". Vindkraften är det kraftslag som växt snabbast tack vare de gröna elcertifikaten. Förra året producerade vindkraften 10 TWh, vilket är en tiodubbling jämfört med 2006.

Ett av huvudspåren i fff-utredningen är att införa en prisgaranti (motsvarigheten till gröna elcertifikat) för biodrivmedel genom att garantera priset under 12 år. Från flera håll framförs argumentet att EU inte skulle godkänna detta. Man hävdar att det skulle snedvrida konurrensen och betraktas som icke tillåtet statsstöd.

När EU uppenbarligen gått med på bidrag till förnybar el så finns ingen anledning att tro att EU skulle gå emot bidrag till biodrivmedel. Skyll med andra ord inte på EU. Bollen ligger hos regeringen, som i logikens namn bör införa prisgaranti på biodrivmedel före valet.

Energimyndigheten föreslår justeringar av elcertifikatsystemet - Regeringskanliet - 2014-02-11

Förslag till justeringar av elcertifikatsystemet - Energimyndigheten 2014-02-11

__________________________________________________________
2013-12-17

"fff-utredningen ett steg i rätt riktning"

Regeringens utredare Thomas B Johansson presenterade den 16 december sin fff-utredning (Fossilfrihet på väg SOU 2013:84) för allmänheten. Den är absolut ett steg i rätt riktning. Ett av huvudspåren är att garantera priset för andra generationens biodrivmedel under 12 år. Detta ska ske genom att pengar slussas från bensinbolgens försäljning av bensin och diesel för att täcka biodrivmedelstillverkarnas merkostnad för tillverkning av biodrivmedel. Följer regeringen snabbt det spåret är förutsättningarna goda för att finansiera vår fabrik. Nu återstår att se hur handlingskraftig regeringen vågar vara. Det är ju valår.

Ett lika effektivt, enklare och mycket billigare sätt att åstadkomma samma sak vore att höja koldioxidskatten på fossila drivmedel med ca 1,50 kr. Det skulle fördyra bensin och diesel med ca 2 kr/liter. Men det är kanske inte lika politiskt gångbart.

Debattartikel SvD Opinion 2013-12-16

Debattartikel SvD Opinion replik 2013-12-17

Björns kommentar till Debattartikel SvD Opinion 2013-12-17

__________________________________________________________

2013-12-28

"Borg vill satsa svenska pensionspengar i Afrika"

Finansminister Anders Borg uppmanar den 16 december de svenska AP-fonderna att placera sina pengar i Afrika. Svenska pensionssparares pengar ska alltså placeras i en av världens mest korrupta och människoförtryckande regioner.

Ett bättre alternativ är att placera våra pensionspengar i Sverige, t.ex. för produktion av svenska biodrivmedel som ersättning för bensin och diesel. En sådan basindustri förbättrar handelsbalansen med minst 50 miljarder och skapar ca 10 000 nya jobb i Sverige. Optimal sysselsättning i Sverige skapar optimala ekonmiska förutsättningar för ett hållbart pensionssystem.

Satsa pensionspengarna söder om Sahara - Svt 2013-12-16

__________________________________________________________

2013-12-16

"Konjunkturinstitutet felinformerar om biodrivmedel"

Veckan innan regeringens fff-utredning ska presenteras kom Konjunkturinstitutet (KI) med en rapport "Miljö, ekonomi och politik 2013".

Där felinformerar man om biodrivmedel och spekulerar i smärtgränsen för vad bensin kan få kosta. Av rapporten framgår att inget analysverktyg är anpassat för att studera så stora förändringar som målet om en fossiloberoende fordonsflotta innebär. KI konstaterar på s 14 att resultaten därmed bör tolkas med stor försiktighet.

En rad ledarskribenter och journalister har dock okritiskt dragit felaktiga slutsatser av KI-rapporten och målat upp skräckscenarier om prisbilden för biodrivmedel. I rubriker nämns framtida kostnader för biodrivmedel på 42 kr/l.

Med modern teknik blir merkostnaden för biodrivmedel ca 4 kr/bensinekvivalentliter. Jag har bemött en av ledarskribenterna i en kommentar. Billigt att tanka fossilfritt.

__________________________________________________________

2013-10-23

"Moderaterna är skenheliga i debatten om våra klimatutsläpp"

Vid Moderaternas nyligen avhållna stämma skröts det friskt om partiets och alliansregeringens insatser för miljön.

Partistyrelseledamoten och EU-parlamentarikern Christofer Fjellner hävdade i sitt anförande att Sverige är föregångsland (Vid 10 min) när det gäller att minska utsläppen av växthusgaser. Han hävdade att Sverige är bäst i Europa, ja till och med bäst i världen och att vi redan klarat EUs miljömål att minska våra utsläpp av växthusgaser med 20% till år 2020 - sju år i förtid. Sveriges viktigaste uppgift är nu, enligt Fjellner, att visa ledarskap och få fler länder att följa efter i våra fotspår.

Frejdigt bortser han från att en stor del av vår konsumtion numera baseras på import, t ex 50% av vår livsmedelskonsumtion och en stor del av vår konsumtion av kläder, elektronik m.m.

Genom att flytta produktion från Sverige har vi fyttat "Svenska utsläpp" till andra delar av världen, bl.a. Kina, som av Fjellner utmålades som miljöbuse. Samtidigt som utsläppen av växthusgaser i Sverige har minskat med 14 miljoner årston under perioden 1993-2012 så har utsläppen i andra länder till följd av svensk konsumtion ökat med 26 miljoner årston.

Trenden att flytta smutsig produktion från I-länder till tredje världen fortsätter - och vi klappar oss skenheligt för bröstet här hemma!

___________________________________________________________________________

2013-03-18

"Regeringen retirerar beträffande kvotplikten!"

Vårt trägna informationsarbete och annonskampanj börjar ge en del konkreta effekter. Regeringen retirerar beträffande kvotplikten. I en promemoria daterad 14 mars föreslås att kvotplikten skall bli teknikneutral och att alla biodrivmedel, oberoende av inblandningsgrad, skall befrias från koldioxidskatt fr.o.m. maj 2014. Däremot beläggs låginblandade biodrivmedel med samma energiskatt, som gäller för bensin respektive diesel.

Regeringen fortsätter att premiera de udda och marginella biodrivmedlen E85 och biogas, som även fortsättningsvis slipper all energi- och koldioxidskatt. Det vore tveklöst vettigare att befria de låginblandade biodrivmedlen från energiskatt i syfte att snabbt få ut större volymer av sådana drivmedel till dagens 4 miljoner personbilar. Men det passar inte finansministern, som bryr sig mera om skatteinkomster än om miljön.

Promemorian Kvotplikt för biodrivmedel 2013-03-14

Regeringen backar om koldioxidskatt på biobränsle- NWT 2013-03-28

Björn Gillberg i Riksdagen 2013-04-25 Ses vid 43 min samt 148 min.

__________________________________________________________

2013-03-04

"På tal om Alice i Underlandet!"

Den europeiska oljeindustrins branschorgan "europia" stödjer EU-kommissionens förslag att begränsa livsmedelsbaserade biodrivmedel till 5 energiprocent till förmån för satsningar på b.la. skogsbaserade biodrivmedel. Den europeiska bilindustrin stödjer också kommissionens förslag. I skogslandet Sverige har däremot energiminister Anna-Karin Hatt vid ministermöte i Bryssel den 22 feb 2013 tagit ställning mot förslaget. Emot är också Agroetanol, Svebio och Energimyndigheten. Skogsägarnas medlemsorganisationer tiger still. Tala om Alice i underlandet!

__________________________________________________________

2013-02-25

"Undrar om energiminister Anna-Karin Hatt verkligen tror att regeringen skattebefriat biodrivmedel? Det hävdar hon i varje fall i ekots lördagsintervju."

Ekots lördagsintervju 23 februari 2013
24:55 minuter in i inslaget

Sanningen är att alla biodrivmedel var helt skattebefriade fram till 2011. Då beslöt regeringen att belägga all låginblanding av biodrivmedel över 6,5% i bensin respektive 5% i diesel med skatt. Från och med 1 februari 2013 beskattas all låginblandning över 5% i bensin och diesel med samma koldioxid- och energiskatt som gäller för bensin respektive diesel. Däremot är etanolen i E85 fortfarande skattebefriad.