Rapport från bolagsstämman 2024

VärmlandsMetanols bolagsstämma den 25 juni i Hagfors samlade ett 50-tal aktieägare vilka representerade 36% av aktierna och 60% av det totala röstvärdet.

Vid stämman omvaldes till styrelsen Björn Gillberg, Wollmar Hintze, Sture Sonebrink och Gunnar Westlind. Inga andra förslag förelåg.

Styrelsen befullmäktigades av stämman att för tiden fram till nästa stämma besluta om emissioner.

Bolagets vd Björn Gillberg gav stämmodeltagarna en utförlig information om bolagets verksamhet under 2023. Han svarade på många frågor samt redogjorde utförligt om bolagets möjligheter och förutsättningar fram till nästa ordinarie bolagsstämma.

Gillberg redogjorde för styrelsen bedömning, att bolagets huvudspår är den marina sektorn, där efterfrågan på biometanol har vuxit explosionsartat under senare år. Samarbetet med ett globalt rederi har fördjupats under verksamhetsåret med utgångspunkt i det samarbetsavtal, som ingicks 2022. Rederiet har förbundit sig, att årligen köpa 70 000 ton metanol, d.v.s. sjuttio procent av VärmlandsMetanols årsproduktion under 15 år från produktionsstart, med rätt att förlänga överens­kommelsen tre gånger med ytterligare fem år. Övrig produktion har säkrats med andra intressen­ter. Ett samarbete har också inletts med ett företag, som i dag saluför DME tillverkad av fossil metanol. Företaget är i behov av 20 000 ton biometanol per år för tillverkning av bioDME.

Råvarubehovet har under året säkrats genom intentionsavtal med en handfull större skogsägare inklusive Svenska kyrkan i Värmland. Förhandlingar har skett med Ellevio om tekniska lösningar beträffande elledningar till fabriken. Beslut har fattats att säkra ett effektbehov om 75 MW, vilket medger en eventuell framtida produktion av E-metanol utöver nu aktuell förgasningsbaserad metanol. Koncessionsavtal kommer inom kort att ingås av innebörden, att Ellevio ansöker om linjekoncession.

I övrigt rapporterade Gillberg, att verksamheten under verksamhetsåret liksom t.o.m. juni månad 2024 har varit inriktad på att färdigställa den miljökonsekvensbeskrivning (MKB), som utgör huvuddokument i den tillståndsansökan, som ska inges till mark- och miljödomstolen. Under verksamhetsåret t.o.m. maj 2024 har avslutande samråd i frågan hållits med myndigheter och berörda sakägare. MKB:n med tillhörande tekniska underlag och utredningar om flera tusen sidor presenterades. Gillberg rapporterade, att ansökan om tillstånd och villkor kommer att inges till domstolen under hösten. Tillståndet kommer att öka företagets attraktivitet gentemot framtida investerare. Under senare delen av 2024 kommer remissrundor i samband med tillståndsansökan och förberedelser för den offentliga domstolsförhandlingen att dominera arbetsinsatserna.

Roparen Staffan Michelson framförde ett stort tack till styrelsen för ett gott och värdefullt arbete under det gångna verksamhetsåret, samt ett stort tack till stämmodeltagarna för dagens friska debatt och engagemang. Björn Gillberg framförde styrelsens tack till närvarande och frånvarande aktieägare för deras mångåriga engagemang i VärmlandsMetanol och påpekade den stora betydelse som metanolfabriken kommer att få för Hagfors.


På presidiet sekreterare Lena Eriksson Sonebrink, orfdörande Wollmar Hintze och vd Björn Gillberg. Deltog via länk gjorde roparen Staffan Michelsson.

Ett femtiotal stämmodeltagare ställde intresserade frågor.

Uppdaterad 2024-07-01