Rapport från bolagsstämman 2023

VärmlandsMetanols bolagsstämma den 27 juni i Hagfors samlade ett 50-tal aktieägare vilka representerade 49% av aktierna och 80% av det totala röstvärdet.

Vid stämman omvaldes till styrelsen Björn Gillberg, Wollmar Hintze, Sture Sonebrink och Gunnar Westlind. Inga andra förslag förelåg.

Styrelsen befullmäktigades av stämman att för tiden fram till nästa stämma besluta om emissioner.

Bolagets vd Björn Gillberg gav stämmodeltagarna en utförlig information om bolagets verksamhet under 2022 och svarade på många frågor samt redogjorde ingående om bolagets möjligheter och förutsättningar fram till nästa ordinarie bolagsstämma.

Då styrelsen bedömt, att det med nuvarande beskattning inte är en framkomlig väg att tillverka bioMetanol för låginblandning i bensin, inriktar sig bolaget nu helt på en marknad inom sjöfart och kemiindustri. Detta eftersom bioMetanol som marint bränsle och/eller råvara för kemiindustrin ej är föremål för vare sig energi- eller koldioxidskatt.

Flera av världens stora rederier har förbundit sig att ersätta dieselbränsle med bioMetanol inom ett årtionde. I nuet finns i praktikeningen bioMetanol på marknaden. Rederierna satsar därför initialt på fossil metanol tillverkad av naturgas, för att sedan fasa in bioMetanol, när den finns på marknaden. På världshaven finns redan åtskilliga fartyg, som drivs med fossil metanol, vilket minskar utsläppen av svaveldioxid, kväveoxid och partiklar med 99%, 40% respektive 95%.

Genom internationella överenskommelser har den marina sektorn förbundit sig, att minska utsläppen av fossil koldixid redan till 2030 med 40% respektive med 50% till år 2050, jämfört med 2008. Med andra ord öppnar sig en betydande global marknad för bioMetanol.

Under verksamhetsåret har förhandlingar förts om investeringar och/eller leveransaavtal med tre företag, varav två stora rederier. Ett djupgående samarbetsavtal har ingåtts med ett av rederierna, som bland annat är villigt att årligen köpa 70 000 ton bioMetanol, d.v.s. sjuttio procent av VärmlandsMetanols produktion. Detta under 15 år från produktionsstart med rätt att förlänga överenskommelsen tre gånger med ytterligare fem år. Företaget ges därutöver bl.a. företräde till den metanol, som VärmlandsMetanol kommer att producera från ytterligare anläggningar.

I övrigt rapporterades att verksamheten under 2023 kommer att inriktas på att uppdatera investeringskostnaden, kapitalanskaffning och avtal om råvaruleveranser samt att färdigställa och lämna in en tillståndsansökan till mark-och miljödomstolen. Ett tillstånd kommer att öka företagets attraktivitet ytterligare hos framtida investerare.

Uppdaterad 2023-06-29