Rapport från bolagsstämman 2019

VärmlandsMetanols bolagsstämma den 25 juni i Hagfors samlade ett 80-tal aktieägare vilka representerade 31% av aktierna och 59% av det totala röstvärdet.

Björn Gillbergs anförande vid bolagsstämman ->>

De PP-bilder som visades nås via följande länk ->>

Vid stämman omvaldes hela styrelsen. Styrelsen befullmäktigades av stämman att för tiden fram till nästa stämma besluta om ytterligare emissioner.

Bolagets vd Björn Gillberg gav stämmodeltagarna en utförlig information om bolagets verksamhet under 2018.

Bolagets vd Björn Gillberg gav stämmodeltagarna en utförlig information om bolagets verksamhet under 2018. Han konstaterade inledningsvis att FN:s klimatpanel (IPCC) har slagit fast att världen snabbt är på väg mot en global temperaturökning om 1,5 grader någon gång mellan 2030 och 2052. Ska temperatur­ökningen begränsas till 1,5 grader måste de globala utsläppen av koldioxid minskas med 45 procent till 2030. Få länder har förutsätt­ningar att klara en sådan minskning. Skogsrika Sverige har dock råvaru­mässiga förut­sätt­ningar att ersätta alla fossila drivmedel med biodrivmedel baserade på inhemsk skogs­råvara. Med tanke på de stora investeringar, som behövs och genomförandetiden för sådana investeringar, är 2030 redan här.

Gillberg nämnde att från och med 1 juli 2018 beskattas låginblandade biodrivmedel som fossila drivmedel. Beskatt­ningen är kopplad till en s.k. reduktionsplikt, som innebär att drivmedels­företagen successivt tvingas öka inblandningen av biodrivmedel i bensin och diesel. Målet är att reducera de svenska utsläppen av växthusgaser från trafiken med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010. Men reduktionskravet sträcker sig enbart t.o.m. 2020 och kravet har satts så lågt, att drivmedels­föret­agen redan idag klarar beslutade reduktions­nivåer. Först 2020 kommer regeringen att tillkännage, vad som ska gälla efter 2020. Med andra ord kommer Sverige att liksom sedan 2012 täcka 85 procent av biodriv­medels­konsum­tionen med import från lågprisländer som Brasilien, Argentina och Indonesien.

Därför måst VärmlandsMetanol hitta nya marknader i avvaktan på ett slutgiltigt regelverk för biodrivmedel. Detta arbete har bl.a. har resulterat i att Adesso Bioproducts AB (en av-knoppning från Perstorp) har skrivit ett ”Letter of Intent” för inköp av biometanol från VM. Vidare har Uddeholm AB utfärdat ett ”Letter of Support” gällande köp av rågas från VM.

Kontakter har knutits med industrigruppen för nya isbrytare (Saab Kockums, Stena, SSAB och ABB). Sveriges isbrytarflotta är föråldrad och industrigruppen avser att ta fram miljövänliga isbrytare, som ska drivas med biometanol.

Gillberg konstaterade, att det är av yttersta vikt att det skapas en europeisk standard för inblandning av biometanol i bensin. Han nämnde, att han har utsetts till svensk representant i den grupp inom den europeiska standardiseringskommittén (CEN), som arbetar med standardisering av biodrivmedel.

Gillberg konstaterade att VärmlandsMetanol sitter på ett färdigt koncept i form av tekniska utredningar, licenser, MKB, riskstudie, detaljplan m.m. och att ThyssenKrupp kan uppföra metanolfabriken inom tre år från investeringsbeslut. Han påpekade, att det gäller för VärmlandsMetanol att hålla ut till dess de långsiktiga spelreglerna för inblandning av biodrivmedel föreligger framemot år 2020 och kapitalmarknaden fått incitament för satsningar på en storskalig svensk produktion av biodrivmedel.

Avslutningsvis nämndes, att bolagets driftkostnader har sänkts avsevärt under 2018. VärmlandsMetanols strategi under de närmaste åren blir som tidigare, att stegvis ta in kapital i relation till behovet. Gillberg påpekade, att betydande värden har skapats och att styrelsen har en speciell skyldighet att slå vakt om nuvarande ”småägares” intressen, när ”storinvesterarna” förr eller senare kommer in i bilden.

VärmlandsMetanols fortsatta arbete inriktas på:

  • Politisk bearbetning
  • Odla kontakter utomlands
  • Nya marknader - kemi, sjöfart
  • Kapitalanskaffning

Informationsansvariga Lena Eriksson Sonebrink, stämmoordförande Wollmar Hintze och vd Björn Gillberg satt på på podiet vid bolagsstämman.

Efter stämman följde ett 60-tal aktieägare med till VärmlandsMetanols kontor för att få kaffe och en pratstund med Björn Gillberg som svarade på frågor.

Uppdaterad 2019-07-08