Rapport från bolagsstämman 2018

VärmlandsMetanols bolagsstämma den 26 juni i Hagfors samlade ett 70-tal aktieägare vilka representerade 39% av aktierna och 61% av det totala röstvärdet var representerade.

De PP-bilder som visades nås via följande länk ->>

Vid stämman omvaldes hela styrelsen. Styrelsen befullmäktigades av stämman att för tiden fram till nästa stämma besluta om ytterligare emissioner.

Bolagets vd Björn Gillberg gav stämmodeltagarna en utförlig information om bolagets verksamhet under 2017. Han konstaterade bl.a. att den s.k. reduktionsplikten beträffande biodrivmedel träder i kraft den 1 juli 2018. Reduktionsmålen för perioden 2018 t.o.m. 2020 är tyvärr så lågt satta, att de redan i dag uppfylls. Det innebär att några nya investeringar av betydelse i inhemsk produktion av biodrivmedel ej är att förvänta. Drivmedelsbolagen kommer även fortsättningsvis att täcka merparten det svenska behovet av biodrivmedel genom import. Först år 2020 förväntas riksdagen besluta om hur inblandning av biodrivmedel stegvis skall öka för att fordonsflottans utsläpp av fossil koldioxid skall minskas med 70 procent till år 2030.

VärmlandsMetanol kommer därför under 2018 liksom under 2017 att inrikta arbetet på att hitta nya marknader för biometanol. Diskussioner har inletts med två rederier angående framtida leveranser samt med kemiföretag, som använder betydande mängder fossil metanol och önskar övergå till biometanol.  Därutöver har ett svenskt företag, som i nuet konsumerar stora mängder naturgas, framfört intresse av att ersätta denna gas med rågas från VärmlandsMetanol.

Gillberg konstaterade, att det är av yttersta vikt att det skapas en europeisk standard för inblandning av biometanol i bensin. Han nämnde att han har utsetts till svensk representant i den grupp inom den europeiska standardiseringskommittén (CEN), som arbetar med standardisering av biodrivmedel.

Gillberg nämnde därutöver att kommunen nyligen beslutat att låta VärmlandsMetanol avleda sitt renade processavloppsvatten till kommunens reningsverk. Därigenom reduceras investeringskostnaden för fabriken med ca 100 MSEK.

Gillberg konstaterade att VärmlandsMetanol sitter på ett färdigt koncept i form av tekniska utredningar, licenser, MKB, riskstudie, detaljplan m.m. och att ThyssenKrupp kan uppföra metanolfabriken inom tre år från investeringsbeslut. Han påpekade, att det gäller för VärmlandsMetanol att hålla ut till dess de långsiktiga spelreglerna för inblandning av biodrivmedel föreligger framemot år 2020 och kapitalmarknaden fått incitament för satsningar på en storskalig svensk produktion av biodrivmedel.

Avslutningsvis nämndes att bolagets driftkostnader har sänkts avsevärt under 2017 och att ytterligare nedskärningar kommer att ske under 2018. VärmlandsMetanols strategi under de närmaste åren blir att stegvis ta in kapital i relation till behovet. Gillberg påpekade att betydande värden har skapats och att styrelsen har en speciell skyldighet att slå vakt om nuvarande ”småägares” intressen, när ”storinvesterarna” förr eller senare kommer in i bilden.

VärmlandsMetanols fortsatta arbete inriktas på:

  • Emission
  • Dra ner på kostnader
  • Politisk bearbetning
  • Odla kontakter utomlands
  • Nya marknader - kemi, sjöfart
  • Kapitalanskaffning

Informationsansvariga Lena Eriksson Sonebrink, stämmoordförande Wollmar Hintze och vd Björn Gillberg satt på på podiet vid bolagsstämman.

Efter stämman följde ett 60-tal aktieägare med till VärmlandsMetanols kontor för att få kaffe och en pratstund med Björn Gillberg som svarade på frågor.

Uppdaterad 2018-07-02