Rapport från bolagsstämman 2017

VärmlandsMetanols bolagsstämma den 21 juni i Hagfors samlade ett 70-tal aktieägare vilka representerade 40% av aktierna och 62% av det totala röstvärdet.

Stämmans öppnande nås via följande länk ->>

Hela VDs anförande finns ljudinspelat och nås via följande länk ->>

De PP-bilder som visades nås via följande länk ->>

Filmad del av VDs anförande nås via följande länk ->>

Vid stämman omvaldes hela styrelsen. Styrelsen befullmäktigades av stämman att för tiden fram till nästa stämma besluta om ytterligare emissioner.

Bolagets VD Björn Gillberg gav stämmodeltagarna en utförlig information om bolagets verksamhet under 2016.

Han konstaterade att Regeringen under 2016 har fortsatt på den väg som, med hänvisning till EU kommissionen, skapades av den borgerliga regeringen 2012, d.v.s. att biodrivmedel inte får överkompenseras genom skattelindringar. Utgångspunkten har varit att priset på biodrivmedel vid pump inte får blir lägre än priset på bensin/diesel.

Skatterna på biodrivmedel har sedan 2012 varierat i takt med priset på råolja. Skatterna har ändrats fem gånger varav två gånger under 2016. Under verksamhetsåret har biometanol varit helt befriad från skatt. Men ovissheten om hur beskattningen blir framöver har gjort det omöjligt att i nuet resa kapital för en investering på 3,5 miljarder kr. De ständiga skatteändringarna har drabbat alla företag, som planerat att investera i nya svenska produktionsanläggningar. Resultatet har blivit att ca 70% av den svenska konsumtionen av biodrivmedel numera baseras på import.

Reduktionsplikt
Gillberg konstaterade att av regeringen utlovade långsiktiga skatteregler äntligen är på gång. Han nämnde att riksdagen den 15 juni har antagit den s.k. klimatlagen med målsättning att fordonsflottans utsläpp av fossil koldioxid ska minska med 70% till 2030.
Verktyget för att nå 70% målet kallas reduktionsplikt. Statsmakten bestämmer därvid i vilken takt fossila drivmedel måste ersättas med biodrivmedel. Reduktionsplikten är tvingande. I sammanhanget kommer biodrivmedel att beskattas som fossila drivmedel. Reduktionsmålen för 2018 och 2019 är tyvärr så lågt satta att de redan idag uppfylls.
Genomförandetiden för en stor kommersiell biodrivmedelsfabrik från idé till projektering, upphandling, tillstånd, byggfas och driftstart är ca 10 år. Det innebär att det sannolikt inte kommer att byggas några biodrivmedelsfabriker i Sverige före 2030, undantaget VärmlandsMetanols anläggning där endast tre års byggfas återstår från investeringsbeslut.

Strandskyddsdispens
Gillberg rapporterade att en ansökan om strandskyddsdispens för lokalisering av pumphus vid Rådasjön har ingetts och beviljats av den lokala miljö- och byggnadsnämnden.

Nya marknader
VärmlandsMetanol har under året intensifierat arbetet med att hitta nya marknader för biometanol. Metanol, tillverkad av naturgas, är en betydande basråvara för kemiindustrin, som under tryck från marknaden börjat visa intresse för biometanol. Diskussioner pågår med ett utländskt kemibolag, som visat intresse för att köpa delar av VärmlandsMetanols framtida produktion och eventuellt investera i VärmlandsMetanol.

Gillberg nämnde också att Stena Line med framgång kör några av sina färjor på metanol i stället för dieselolja. Detta för att eliminera svavelutsläppen. Än så länge använder Stena Line fossil metanol men företaget anger att biometanol kan bli aktuell i framtiden.

Elfordon
Beträffande morgondagens elfordon påpekade Gillberg att det på marknaden sedan länge finns bränsleceller, som kan matas direkt med metanol eller indirekt via en reformer, som bryter ner metanolen i vätgas och koldioxid. Metanol är i själva verket en slags flytande väte, hela fyra väteatomer per kolatom. Bränsleceller för metanoldrift används bl.a. för elförsörjning i husbilar, husvagnar och telestationer. Militära applikationer är vanliga inom amerikanska försvaret. Fördelen med metanol är att den låter sig distribueras vid normalt lufttryck på samma sätt som bensin och diesel. Metanolpumpar kan lätt integreras i dagens bensinmackar.

För svenskt vidkommande har skogsbaserad biometanol större förutsättningar jämfört med vätgas att bana väg för bränsleceller. Biometanol kan fungera som ett universalbränsle för såväl dagens bensinbilar som morgondagens bränslecellsbilar.

Utvecklingen i Kina
Gillberg nämnde vidare att Kina, tillika världens största producent av bilar, satsar i stor skala på metanol som ersättning för bensin. Låt vara att metanolen tillverkas genom förgasning av stenkol. Men den kinesiska metanolen är identisk med metanol tillverkad genom förgasning av svensk skog.

Shanghai och 23 kinesiska provinser har antagit regler för metanolinblandning i bensin från 5% till rent metanolbränsle. Därutöver finns en nationell standard för 85% metanol i bensin. En standard för 15% inblandning är på gång. Förra året blandades ca 15 miljoner kubik­meter metanol in i kinesisk bensin. Vanliga bensinbilar körs utan modifikation på upp till 35% metanolinblandning i bensin. Flera kinesiska fordonsföretag tillverkar t.o.m. bilar för M100 (100% metanol). Geely, ägare av Volvo personvagnar, tog redan 2014 i drift en fabrik som tillverkar 200 000 bilar per år för M100. Utvecklingen i Kina talar tveklöst för metanol som ett globalt framtida drivmedel.

EU
Gillberg påpekade att EUs politik främjar skogsbaserade drivmedel som metanol. Den 31 november 2016 presenterade EU-kommissionen ett tusensidigt dokument om EUs framtida energiförsörjning som slår fast att andelen livsmedelsbaserade drivmedel som etanol och rapsdiesel skall begränsas till 3,8 energiprocent fr.o.m. 2030. Utgångspunkten för framtidens energisatsningar ska enligt kommissionen vara biodrivmedlens förmåga att minska utsläppet av fossil koldioxid, d.v.s. drivmedlens ”greenhouse gas saving value – GHS-värde”. Skogsmetanol tillverkad genom förgasning av skogsrester har enligt kommissionen ett GHS-värde på 86 %. Spannmålsetanol, raps- och palmoljediesel hamnar endast på ca 50%. Detta är klara signaler till finansmarknaden att biodrivmedel framöver ska tillverkas av bl.a. skogsråvara.

VärmlandsMetanols fortsatta arbete inriktas på:

  • Politisk bearbetning
  • Odla kontakter utomlands
  • Nya marknader - kemi, sjöfart
  • Dra ner på kostnader
  • KapitalanskaffningEkonomichef Monica Fredriksson, stämmoordförande Wollmar Hintze och vd Björn Gillberg på podiet vid bolagsstämman.

Efter stämman följde ett 60-tal aktieägare med till VärmlandsMetanols kontor för att få kaffe och en pratstund med Björn Gillberg som svarade på frågor.

Uppdaterad 2017-06-27