Rapport från stämman

VärmlandsMetanols bolagsstämma den 23 juni i Hagfors samlade drygt 100 aktieägare vilka representerande 45% av aktierna, sammanlagt motsvarande 64% av det totala röstvärdet.

Vid stämman omvaldes hela styrelsen. Styrelsen beviljades av stämman att för tiden fram till nästa stämma besluta om ytterligare emissioner.

Bolagets VD Björn Gillberg gav stämmodeltagarna en utförlig information om bolagets verksamhet under det år som gått sedan förra stämman. Han rapporterade att arbetet med projektering, MKB mm är så långt kommet att fabriken kan tas i drift tre år från det nödvändigt kapital säkrats. Nu som tidigare är finansieringen helt beroende av att det skapas rimliga, långsiktiga och teknikneutrala regler för beskattning av biodrivmedel. Han tackade för draghjälp från de många aktieägarna som hörsammat vädjan att skriva till regeringen och kräva beslut nu om rimliga skatteregler för biodrivmedel.

Skattemässigt gäller tills vidare det gamla regelverket, dvs. ringa energiskatt och full befrielse från koldioxidskatt på all låginblandning under 5 volymprocent. Vid låginblandning över 5 procent beskattas biodrivmedel, med undantag för HVO, med samma energiskatt som gäller för bensin och diesel. Från 1 dec 2015 beläggs alla biodrivmedel med full energi- och koldioxidskatt, undantaget låginblandning under 5%. Det har det goda med sig att när fler producenter av biodrivmedel drabbas, blir det också fler som trycker på regeringen att sluta skydda bensin och diesel.

VD konstaterade att vi måste få ett teknikneutralt regelverk med samma beskattning av alla biodrivmedel. Befrielse från koldioxidskatt för alla biodrivmedel är i sammanhanget ett måste. Därutöver behövs en statlig prisgaranti enligt den s.k. fff-utredningens förslag. Det kostar ca 4 kr mer per bensinekvivalentliter att tillverka biodrivmedel, jämfört med bensin och diesel. Skillnaden behöver kompenseras. VD konstaterade att det inte kommer att ske några investeringar i nya biodrivmedelsanlägningar i Sverige, så länge långsiktiga teknikneutrala skatteregler för biodrivmedel saknas och biodrivmedel beskattas som fossila drivmedel.

VD påpekade att det koncept, som VärmlandsMetanol har utvecklat tillsammans med ThyssenKrupp, kan användas för att bygga metanolfabriker runt om i världen. VärmlandsMetanols affärsidé är inte att bygga en enda metanolfabrik. Avsikten är istället att tillsammans med ThyssenKrupp, utifrån den projekterade anläggningen, bygga flera identiska anläggningar och/eller sälja det framtagna konceptet till andra aktörer på EPC-basis.

I begreppet ”koncept” ingår också miljökonsekvensbeskrivning, riskstudie, säkerhetsrapport och all annan omfattande dokumentation, som behövs för nödvändiga tillstånd. Utifrån detta koncept kan ledtiden, jämfört med en första fabrik, kortas ca sex år, vilket också innebär betydande kostnadsreduktion för efterföljande anläggningar. Avtal har ingåtts mellan VärmlandsMetanol och ThyssenKrupp av innebörden att parterna delar på intäkterna från patent och licenser, som blir följden av projektet.

VD meddelade att VärmlandsMetanols projekt har väckt stor uppmärksamhet utomlands. VD har besökt Kanada i maj 2014, på inbjudan av kanadensiska biodrivmedelsintressenter, för att presentera projektet. En kanadensisk delegation kom i september på besök till VärmlandsMetanol för diskussioner om att i provinsen Quebec uppföra en fabrik enligt VärmlandsMetanols koncept. Kanadensarna har bildat ett bolag som plattform för fortsatta diskussioner.

VD informerade om att projektmedel sökts från Region Värmland för att få till stånd ett flottförsök med moderna MultiFuelbilar som drivs med metanol inblandad i bensin. Samarbetspartners är Hagfors kommun, Deviaq i Linköping, Lecab Karlstad, VW, Nordic Green Danmark och Linköpings universitet. I september fattar Region Värmland beslut om medel medges för detta.

VärmlandsMetanols fortsatta arbete inriktas på att:

  • fortsätta politisk bearbetning för att få teknikneutrala spelregler
  • satsa på Kanada och andra länder i väntan på spelregler i Sverige
  • göra ett flottförsök med metanoldrivna MultiFuelbilar
  • utveckla nya marknader - kemiindustrin
  • lösa finansieringsfrågorna

Målet är liksom tidigare att finansiera fabriken 50/50 med eget kapital respektive upplåning.

Ekonomichef Margareta Thyselius, stämmoordförande Wollmar Hintze och Björn Gillberg satt på podiet vid bolagsstämman.

Efter stämman följde ett drygt 70-tal aktieägare med till VärmlandsMetanols kontor för att få kaffe och en pratstund med Björn Gillberg som svarade på frågor.

Uppdaterad 2015-06-24