Rapport från stämman

VärmlandsMetanols bolagsstämma den 25 juni i Hagfors samlade drygt 130 aktieägare vilka representerande 34% av B-aktierna och 71% av A-aktierna vilket sammanlagt motsvarar 64% av det totala röstvärdet.

Vid stämman omvaldes hela styrelsen förutom Lennart Björk som valt att ej kandidera. Han ersattes av Torbjörn Lindskog, civilekonom som förra året gick i pension efter 17 framgångsrika år som VD för Norma Precision AB. Styrelsen beviljades av stämman att för tiden fram till nästa stämma besluta om ytterligare emissioner med eller utan företräde för befintliga aktieägare.

Bolagets VD Björn Gillberg gav stämmodeltagarna en utförlig information om bolagets verksamhet under det år som gått sedan förra stämman. Han rapporterade att arbetet med projektering, MKB mm är så långt kommet att fabriken kan tas i drift tre år från det nödvändigt kapital säkrats. Nu som tidigare är finansieringen helt beroende av att det skapas långsiktiga och teknikneutrala regler för beskattning av biodrivmedel.

VD konstaterade att regeringens biodrivmedelspolitik har havererat. EU-kommissionen har sagt nej till kvotplikt för biodrivmedel. VD påpekade att riksdagens beslut, att fr.o.m. 1 maj 2014 generellt befria alla biodrivmedel från koldioxidskatt, inte heller har godkänts av EU-kommissionen. Detta emedan regeringen/riksdagen hade kopplat skattebefrielsen till kvotplikten, vilket av kommissionen ansågs utgöra olagligt statsstöd. VD nämnde, att regeringen har skött förhandlingarna med kommissionen så illa, att det verkade som om regeringen ville få nej från kommissionen.

Skattemässigt gäller nu tills vidare det av regeringen favoriserade gamla regelverket, dvs. ringa energiskatt och full befrielse från koldioxidskatt på all låginblandning under 5 volymprocent. Vid låginblandning över 5 procent beskattas biodrivmedel, med undantag för HVO, med samma energiskatt som gäller för bensin och diesel. Undantag gäller också för de udda biodrivmedlen biogas och E 85, som är helt skattebefriade.

VD konstaterade att vi måste få ett teknikneutralt regelverk med samma beskattning av alla biodrivmedel. Befrielse från koldioxidskatt för alla biodrivmedel är i sammanhanget ett måste. Därutöver behövs en statlig prisgaranti enligt den s.k. fff-utredningens förslag. VD konstaterade att det inte kommer att ske några investeringar i nya biodrivmedels-anlägningar i Sverige, så länge långsiktiga teknikneutrala skatteregler för biodrivmedel saknas.

VD påpekade att det koncept, som VärmlandsMetanol har utvecklat tillsammans med ThyssenKrupp, kan användas för att bygga metanolfabriker runt om i världen. VärmlandsMetanols affärsidé är inte att bygga en enda metanolfabrik. Avsikten är istället att tillsammans med ThyssenKrupp, utifrån den projekterade anläggningen, bygga flera identiska anläggningar och/eller sälja det framtagna konceptet till andra aktörer på EPC-basis.

I begreppet ”koncept” ingår också miljökonsekvensbeskrivning, riskstudie, säkerhetsrapport och all annan omfattande dokumentation, som behövs för nödvändiga tillstånd. Utifrån detta koncept kan ledtiden, jämfört med en första fabrik, kortas ett antal år, vilket också innebär betydande kostnadsreduktion för efterföljande anläggningar. Avtal har ingåtts mellan VärmlandsMetanol och ThyssenKrupp av innebörden att parterna delar på intäkterna från patent och licenser, som blir följden av projektet.

VD meddelade att VärmlandsMetanols projekt har väckt stor uppmärksamhet utomlands. VD har nyligen tillsammans med ekonomichefen på inbjudan av kanadensiska biodrivmedelsintressenter besökt Kanada för att presentera projektet. En kanadensisk delegation kommer i höst att besöka VärmlandsMetanol för diskussioner om att i provinsen Quebec uppföra en fabrik enligt VärmlandsMetanols koncept.

Avslutningsvis meddelade VD att beslut har fattats att ”skala upp” fabrikens syrgasanläggning för att inte bara producera syrgas och kvävgas för eget behov utan också för försäljning. Detta förbättrar verksamhetens ekonomi. Diskussioner pågår med ett företag, som vill ta hand om försäljningen och som dessutom kan tänka sig att samäga syrgasfabriken med VärmlandsMetanol.

Det fortsatta arbetet inriktas på att:

  • fortsätta politisk bearbetning för att få långsiktiga spelregler
  • satsa på Kanada i avaktan på långsiktiga spelregler i Sverige
  • producera och sälja syrgas
  • sälja koldioxid
  • sälja metanol även till kemiindustrin
  • söka miljötillstånd - lämna in MKB
  • lösa finansieringsfrågorna - två kemiföretag intresserade

Målet är liksom tidigare att finansiera fabriken 50/50 med eget kapital respektive upplåning.

Ekonomichef Margareta Thyselius, stämmoordförande Wollmar Hintze och Björn Gillberg på podiet vid bolagsstämman.

Efter stämman följde ett drygt 120-tal aktieägare med till VärmlandsMetanols kontor för att fira kontorets 100-årsdag där Boo Rundqvist, Uddeholm AB berättade om husets historia och Björn Gillberg svarade på frågor. Torsby Brass förgyllde tillställningen med pampig bruksmusik till smörgåstårtan.

Uppdaterad 2014-06-30