Samarbetsavtal mellan VärmlandsMetanol AB och Siemens Energy AB

Ett samarbetsavtal har den 17 september 2020 ingåtts mellan Siemens Energy AB och VärmlandsMetanol AB. Parterna avser att ömsesidigt verka för utveckling och marknadsföring av användning av metanol som bränsle i gasturbiner för balanskraft samt kommersialisering av bio­metanolproduktion. Siemens Energy AB, med säte i Finspång, har till dags datum levererat ca 1 000 gasturbiner och 2 300 ångturbiner världen över.

Avtalet har sin grund i, att den snabba utbyggnaden av vindkraft i Sverige och övriga EU på sikt skapar en gigantisk obalans beträffande elförsörjningen, när det råder stiltje. Det satsas nämligen inga resurser på snabbstartad reservkraft/balanskraft. Här öppnar sig en betydande framtida svensk och global marknad.

Gasturbiner är i sammanhanget den lämpligaste och billigaste tekniken. Gasturbiner kan drivas med naturgas, men också med alkoholer som metanol. Metanol som drivmedel låter sig lagras till väsentligt lägre kostnader än gasformiga drivmedel. Dessutom är metanol ur logistiksynpunkt sett att föredra. En jämförelse mellan olika förnybara drivmedel utfaller till metanolens fördel. En satsning på fossil metanol som ett framtida turbinbränsle öppnar upp för en successiv övergång till fossilfri metanol.

Uppdaterad 2021-03-15